நான் ஆட்டோக்காரன் – சென்னை நாட்கள்.

திரு இரா முத்துசாமி, எனது கருமாரி அம்மன் கோவிலும் கணக்கு மார்க்கும் – சென்னை நாட்கள்.  blog படித்துவிட்டு, 'இந்த அனுபவங்களையாவது தமிழில் எழுதுங்கள்' என்று சொன்னார். எனது சில நண்பர்களும், உடன் பணிபுரிபவர்களும், "சார் நீங்க இங்கிலீஷில் எழுதினால் பார்க்கிறோம், ஆனால் படிப்பதில்லை. தமிழில் வருவதை தவறாமல் படிக்கிறோம்" என்றார்கள். இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறையாவது தமிழில் எழுதலாம் என்று நினைத்தேன். பிரச்சினை என்னவென்றால் தமிழில் சிந்தித்து உடனே எழுதுவதைவிட ஆங்கிலத்தில் வேகமாக சிந்திக்க எழுத முடிகிறது.... Continue Reading →

The Destructive Duo: Part 2

After reading The Destructive Duo: Part-1, a friend commented that my narration reminded him of Richmal Crompton stories - "William and his outlaws' Adventures." Since we grew up without reading Hardy Boys and Enid Blyton or Compton for that matter, I could not recollect William stories. But I was happy to note that readers could... Continue Reading →

The Destructive Duo: Part-1

The famous Murphy law states, "Anything that can go wrong will go wrong." JK (my brother, first appeared in A Sunday, A Yezdi and An Adventure (To all those Yezdi lovers)) and I read this idiom much later in life. By that time, we had made attempts to repair everything from torchlights to transistor radios... Continue Reading →

Two Great Teachers

“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” ― William Arthur Ward. “A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.”-  Henry Adams. An old Tamil Proverb says, மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் - Mother, Father, Teacher and God. The proverb puts Teacher ahead of The... Continue Reading →

Radiopetti – Adventurous Listening

Couple of weeks back, I watched a Tamil movie on Netflix, Radiopetti - ரேடியோபெட்டி -(Radio Box), by Hari Viswanath. The movie is about an old man and his Radio. Anyone who has ever listened to old Radio would feel a personal connect with the movie and I recommend watching it. It has rave reviews and has... Continue Reading →

Eye Witness – Movie with Mohan Ram.

A Tamil proverb says, "திருட்டு மாங்காவுக்கு ருசி அதிகம்" means, "stolen mango is tastier." The same applies to movies as well. The movie you bunked class to watch seemed more thrilling. While most of the students bunked class to watch a movie during college days, my friend Mohan Ram and I started it during school days. First... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑